Carieră

Șef Birou administrativ – CECCAR Vrancea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Vrancea, din Municipiul Focșani, Str. Scarlat Târnavitu nr. 5, Județul Vrancea, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Vrancea, din Municipiul Focsani, Str. Scarlat Tarnavitu nr. 5, Judetul Vrancea, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data de 9 ianuarie 2023, ora 16:00, la sediul Filialei CECCAR Vrancea;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc in data de 11.01.2023, ora 10.00, la sediul Filialei CECCAR Vrancea;

– comunicarea rezultatelor concursului se va face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Vrancea.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate;
 4. diploma de studii;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr 65/19.august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 4. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 5. Normele nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 8. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.

Șef Birou administrativ – Filiala CECCAR Satu Mare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare din Municipiul Satu Mare, Str. Rândunelelor nr. 3, Județul Satu Mare, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice 
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară sediul Filialei CECCAR Satu Mare din Municipiul Satu Mare, Str. Rândunelelor nr. 3, Județul Satu Mare, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune in intervalul  29.09.2022 – 07.10.2022, ora 16:00, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc în data de 12.10.2022, de la ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Satu Mare.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

3. copia actului de identitate;

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr 65/19.august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România , republicat;
 3. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 4. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 5. Normele nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 8. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.

Post vacant: șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Botoșani

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei Botoșani din Calea Națională nr. 69F, Botoșani, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioadă determinată de un an și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice 
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Botoșani, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 30.09.2022, orele 10.00- 15.00, la sediul Filialei CECCAR Botoșani;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc în data de 03.10.2022, de la ora 14.00, la sediul Filialei CECCAR Botoșani;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Botoșani.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

3. copia actului de identitate;

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

Angajăm consilier juridic!

Ai studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de minimum un an? Am putea deveni colegi!

Este important să știi cum funcționează o asociație/fundație/organism profesional, pentru că noi asta suntem.

Contează să ai o atenție sporită la detalii, abilități excelente de analiză, capacitatea de a identifica rapid soluțiile potrivite.

La fel de important este să poți analiza și cerceta concepte juridice, jurisprudența, reglementări legale în vigoare, să le sintetizezi și să le interpretezi.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:

 • întocmește documentele legale pentru susţinerea intereselor CECCAR în faţa autorităţilor judecătoreşti şi ale administraţiei publice;
 • apără interesele juridice şi reprezintă CECCAR la instanţele judecătoreşti, arbitrale, precum şi în faţa altor autorităţi publice, pe bază de delegaţie;
 • analizează zilnic site-urile instituțiilor și autorităților de reglementare pentru urmărirea procesului legislativ al unor acte cu incidenţă asupra profesiei;
 • întocmeşte, redactează şi avizează pentru legalitate contractele încheiate la nivelul CECCAR;
 • poartă corespondenţa cu terţii pe probleme de profesie, aplicare norme.

Noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), suntem singurul organism profesional care oferă posibilitatea obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat în România. Avem filiale în toate cele 42 de județe ale țării și suntem membri ai unora dintre cele mai importante organisme profesionale de profil de la nivel internațional. Mai multe poți afla de pe site-ul nostru – www.ceccar.ro – și de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ceccar.ro/.

Dacă tu consideri că ești persoana potrivită, așteptăm să te prezinți prin CV-ul tău ce va fi trimis către resurseumane@ceccar.ro, până la data de 14.10.2022. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Pentru persoanele selectate, proba de verificare a cunoștințelor profesionale, cea de verificare a competențelor de utilizare PC și interviul vor avea loc la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în data de 18.10.2022, ora 11.00.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor și Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
 4. Codul etic national al profesioniştilor contabili;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentul privind privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;
 7. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat;
 8. Metodologia de acordare a vizei.