Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
 

 click aici

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

 

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

 

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

 

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

 

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

 

 

Vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.  

 

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 

Concret, actele necesare inscrierii sunt:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere. 

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina si se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

 

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

 

 

Programa aferentã examenului de acces la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil – sesiunea 2016

 

Programa aferentã examenului de acces la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat – sesiunea 2016

 
 
Editura CECCAR a publicat “GHID pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.
 
În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU  se organizează în zilele de  2 și 9 octombrie 2016.

Contabilii autorizați, membri activi ai Corpului,  care îndeplinesc condiția de studii superioare economice vor susține examenul de admitere la stagiu în data de 9 octombrie 2016. 

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este data de 9 septembrie 2016. 

*************************************************************************************************************

 

Programa aferentã examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calitãţii de expert contabil  - sesiunea 2015

Programa aferentã examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calitãţii de contabil autorizat - sesiunea 2015

 

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil ce trebuie depus de către absolvenții programelor de master pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

     Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei de domiciliu sau la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00):

·         cerere de înscriere (model Anexa);

·         diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (copie legalizată);

·         diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma;

·         suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;

·         suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;

·         certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;

·         certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;

·         curriculum vitae;

·         copie BI/CI;

·         taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

 

Notă:

Potrivit reglementărilor în domeniu, echivalarea examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv note cel puţin 6 (şase) pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 (şapte) pentru grupul de materii echivalate pentru fiecare din disciplinele corespunzătoare examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare ( publicată pe site-ul www.ceccar.ro) unde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2016, absolvenţii promoţiei 2015 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 31 octombrie 2015.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv, în cursul anului 2016 se vor putea înscrie la stagiu începând cu 1 ianuarie 2017.

 

 
 

APEL CATRE VIITORII MEMBRI

”Ai absolvit o institutie de invățământ superior în domeniul economic sau, după caz, un liceu de profil? Idealul tău profesional este acela de a deveni expert contabil sau contabil autorizat? Primul pas: stagiul CECCAR.  

In vederea dobândirii celor mai înalte standarde profesionale , cunoștințele dobândite în etapa de formare inițială,  asigurate prin absolvirea unei facultăți sau a unui liceu de profil, după caz , trebuie dezvoltate și completate prin parcurgerea programului de stagiu asigurat de CECCAR.

Devenind stagiar CECCAR , vei beneficia de:

*formare profesională de înalt nivel în toate domeniile de competență pe care , în calitate de expert contabil sau de contabil autorizat, le vei valorifica în carieră;

**conectarea la comunitatea profesioniștilor contabili, stagiari sau membri CECCAR prin accesul la resursele de informare , la seminarii, conferințe și alte evenimente naționale și internaționale organizate de CECCAR, precum și de alte organizații și instituții de interes pentru profesia contabilă și pentru mediul de afaceri din România;

***posibilitatea și suportul de a transpune în acțiune propriile inițiative și proiecte de utilitate pentru profesia contabilă din România;

****conectarea la fluxul internațional de informații asigurat de relațiile CECCAR cu organismele naționale, regionale, europene și internaționale;

*****condițiile ideale pentru dezvoltarea personală, prin accesul in orice moment la materialele educaționale , standardele profesionale specifice diverselor servicii oferite de un profesionist contabil, ghiduri de specialitate , lucrări științifice , reviste științifice și profesionale.”

 

 

Informatii suplimentare cu privire la  ACCESUL LA PROFESIE

 

 

  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009